Machinebreukregeling LVS Rent:

Onze verhuurmachines worden ingezet onder diverse omstandigheden. Hoewel we vertrouwen hebben in uw zorgvuldige behandeling, kunnen ongelukken zich altijd voordoen, zelfs in de kleinste hoekjes. Naast botsingen of ongelukken kan vandalisme ook schade veroorzaken, wat leidt tot onverwachte kosten.

Bovendien bent u als klant tijdens de huurperiode steeds aansprakelijk voor eventuele diefstal van onze producten. De huurder bewijst de diefstal en/of vandalisme met behulp van concrete elementen zoals bv. voorlegging van de originele sleutels die hij van de verhuurder heeft ontvangen, sporen van braak of inbraak, indringing. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de vereiste bewijsstukken die door de verzekeringsmaatschappij worden opgelegd. De huurder staat ervoor in dat het gehuurde goed veilig gestald wordt op een afgesloten terrein, waarbij de sleutels niet op het contact blijven zitten.

Om deze risico’s vooraf te beperken, bieden we de mogelijkheid van onze machinebreukregeling aan,

Het tarief voor onze machinebreukregeling is vastgesteld op 7% van het bruto huurtarief gedurende de gehele huurperiode van het contract. Dit percentage wordt alleen berekend op basis van de huurwaarde van de machine(s) en niet op transportkosten, verbruiksartikelen of andere bijkomende kosten.

Mogelijk op alle machines, uitgezonderd:

  • Alle aanbouwdelen van graafmachines, knikmopsen, hoogtewerkers etc.
   • Grondbakken
   • Hydraulische breekhamers
   • Sorteergrijpers
  •  Alle verkochte producten worden uitgesloten van dekking.
  • De machinebreukregeling wordt standaard niet geactiveerd. Indien u als klant deze regeling wenst te gebruiken, dient u dit schriftelijk te bevestigen aan info@lvs-rent.be. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om dit aantoonbaar te maken bij een eventuele discussie.
  • Het bedrag van deze regeling wordt transparant en apart op de factuur vermeld.
  • In geval van schade bedraagt het eigen risico van de huurder:

   Nieuwwaarde machine

   Franchise

   Tussen € 0 – € 1.000

   €200

   Tussen € 1.000 – € 2.500

   €350

   Tussen € 2.501 – € 5.000

   €750

   Tussen € 5.000- € 10.000

   €1000

   Tussen € 10.000- € 40.000

   €2000

   Boven de €40.000

   €3500

 

 • Eventuele schade of diefstal dient binnen 48 uur schriftelijk te worden gemeld aan LVS Rent. In geval van diefstal moet binnen 72 uur aangifte worden gedaan bij de politie, waarbij een kopie van het proces-verbaal aan LVS Rent moet worden verstrekt.
 • LVS Rent is verzekerd bij Allianz voor de machinebreukregeling. Allianz zal in elk schadegeval bepalen of het voorval al dan niet verzekerd is. De voorwaarden van Allianz zijn ook beschikbaar op onze website en zijn steeds van toepassing.
 • Eigen risico van de huurder bedraagt 15% van de cataloguswaarde van het gehuurde in geval van diefstal.

Uitsluitingen van de machinebreukregeling:

die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met één van de volgende gevallen:

 • oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog;
 • arbeidsconflict* en iedere collectief (politiek, sociaal, economisch of ideologisch) geïnspireerde daad van geweld, al dan niet gepaard gaand met rebellie tegen autoriteiten, met inbegrip van oproer*, volksbeweging*, daden van terrorisme of sabotage* alsook collectief geïnspireerde daden van vandalisme* of kwaadwilligheid*;
 • elke vrijwillige daad waardoor een goed is beschadigd, vernield of verontreinigd door gebruik van biologische of chemische middelen;
 • opeising in welke vorm ook, gehele of gedeeltelijke bezetting van de plaatsen waar de verzekerde goederen zich bevinden door een leger- of politiemacht, of door geregelde of ongeregelde strijders;
 • instorting, verzakking of verschuiving van afval- of slakkenberg;
 • overstroming*, wassen van waterlopen of van ondergronds water, ontoereikende waterafvoer langs de riolen, aardbeving*;
 • en in het algemeen iedere natuurramp*;

veroorzaakt aan:

  • verwisselbare werktuigen, zoals boren, messen, slijpstenen, zaagbladen,
  • vormen, matrijzen, letters, clichés en gelijkaardige voorwerpen,
  • delen die door hun aard sneller verslijten en veelvuldig vervangen moeten worden, bij voorbeeld: slijpschijven, boren, schuurbandenkabels, kettingen, riemen, pakkingen, dichtingen, buigzame leidingen, lucht- en andere rubberbanden, transportbanden, pantser- en slijtplaten, graaf- en grijptanden, zeven, lampen, accumulatorenbatterijen,
  • brandstoffen, fluïda, smeermiddelen, harsen, katalysators en, in het algemeen, alle verbruiksstoffen; deze uitsluiting is niet van toepassing op vloeibare diëlektrica,
  • vuurvaste bekleding en alle delen in glas of materialen van gelijkaardig gebruik, f. elektronische delen door materiaal-, constructie- of montagefouten of -gebreken.
 • slijtage, andere geleidelijke of aanhoudende beschadiging die voortvloeit uit de chemische, thermische of mechanische uitwerking van om het even welke vernielende factoren,
 • onrechtstreekse schade, zoals stillegging, gebruiksderving, productie- of rendementsverlies,
 • schade zoals schilfers, krassen, deuken, alsook elke schade van esthetische aard, de vernietiging, verminking, uitwissing, wijziging of gebrek aan beschikbaarheid van gegevens, codes en/of programma’s, evenals de gebrekkige werking of de panne van informaticasystemen (hardware, software, embedded chips…). Schade die veroorzaakt wordt door oneigenlijk gebruik van de machines;
 • Schade aan derden wordt steeds uitgesloten en kan niet verhaald worden via de machinebreukregeling.
 • Grove schuld, kwaad opzet of bedrog zijn ook steeds uitgesloten;

 

Algemene voorwaarden Allianz