Algemene huurvoorwaarden LVS Rent

1. Verhuur van roerende goederen

1.1. De levering
De goederen die door ons worden verhuurd, worden in goede staat aan de klant geleverd en dienen in dezelfde staat aan ons te worden terug bezorgd. De goederen worden steeds verhuurd met een opgeladen accu of met volle brandstoftank. De goede staat wordt vermoed, tenzij de huurder bij ontvangst eventuele gebreken heeft vermeld. De goederen worden door de huurder opgehaald op onze maatschappelijke zetel, tenzij transport werd bijgeboekt. In dat geval zullen de goederen worden gebracht van onze maatschappelijke zetel naar de door huurder aangeduide bestemming, doch nooit verder dan aan de openbare weg. De verhuur geldt enkel op het grondgebied België: de huurder zal de goederen nooit buiten de landsgrens vervoeren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.2. De duur van de overeenkomst
Goederen worden verhuurd per dag (8 draaiuren), per weekend (16 draaiuren), per week (40 draaiuren) of per maand (160 draaiuren). De huurperiode start vanaf het vertrek van de roerende goederen vanop onze maatschappelijke zetel en eindigt zodra de goederen zijn teruggebracht. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen die worden verhuurd voor een weekend, uiterlijk maandag om 7.00u teruggebracht. De huurovereenkomst zal automatisch een einde nemen op het moment dat de gehuurde goederen terugbezorgd zijn aan LVS Rent. Het tijdig terugbrengen (of bij ophaling door LVS Rent: het beschikbaar stellen) van de gehuurde goederen door de huurder in oorspronkelijke staat is een resultaatsverbintenis: de goederen dienen goed gereinigd te zijn en de brandstoftank volledig gevuld, dan wel de accu volledig opgeladen. Verlenging van de initiële huurperiode is enkel mogelijk na onderling schriftelijk akkoord en geschiedt onder dezelfde voorwaarden als het initiële contract. Indien de huurder bij einde huur weigert om de gehuurde goederen onmiddellijk terug te bezorgen aan LVS Rent, zal LVS Rent de gehuurde goederen komen ophalen waarbij de huurder gehouden zal zijn tot betaling van een bezettingsvergoeding voor elke dag dat de goederen extra bij de huurder staan plus alle daaruit voortvloeiende kosten.

1.3. Verplichtingen van de huurder
De huurder verklaart, in geval van eigen vervoer, over de nodige transportmiddelen te beschikken, de nodige specificaties van de gehuurde goederen (o.a. omvang, gewicht) te kennen, alsook over de wettelijk vereiste documenten (o.a. geschikt rijbewijs, verzekeringsattest) te beschikken, teneinde het transport correct en veilig te laten verlopen, met inachtname van alle geldende wettelijke bepalingen. De huurder zal de goederen gebruiken als een zorgvuldig persoon volgens de regels van de kunst, is gekend met de juiste gebruikswijze en verklaart te beschikken over de vereiste vaardigheden en over de documenten (o.a. administratieve vergunningen) die wettelijk vereist zijn voor een correct gebruik van de goederen. De huurder doet al het nodige tot vrijwaring van de gehuurde goederen: de goederen zullen steeds op een veilige en afgesloten plaats worden gestald, indien de goederen worden geleverd door LVS Rent zorgt de huurder dat hij aanwezig is op de afgesproken bestemming om de goederen in ontvangst te nemen; de huurder zorgt voor signalisatieborden indien nodig: de huurder verbindt er zich toe alles in het werk te stellen om diefstal, verdwijning en/of beschadiging te vermijden. Bij gebreke aan bewijs geldt het vermoeden dat de huurder niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen.

1.4. Eigendomsvoorbehoud en verbod van onderhuur
De gehuurde goederen blijven steeds exclusief onze eigendom. De gehuurde goederen mogen in geen geval onderverhuurd worden, noch worden doorverkocht. Indien de huurder of diens vennootschap voorwerp zou uitmaken van een faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening of beslag, dan zal hij de schuldeiser onmiddellijk op de hoogte brengen van onderhavige huurovereenkomst en ons eigendomsvoorbehoud, en ons hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

2. De prijs

Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en blijven steeds één maand geldig vanaf offertedatum. De prijzen worden steeds vermeld in euro, exclusief BTW. Bovenop de basishuurprijs kunnen volgende prijzen additioneel worden aangerekend: transport door LVS Rent: 3,00 €/ km, brandstof indien niet aangevuld: 2,00 €/l; machinebreukverzekering 6% op nettoprijs; kosten door slijtage van punten, beitels, boren en zaagbladen, reinigingskosten en/of reparatiekosten, bezettingsvergoeding, depannage en ophalen ingevolge niet terugbrengen goederen conform de geldende standaardtarieven, consulteerbaar op de website. Voor zover er lasten, belastingen dan wel boetes geheven zouden worden, rechtstreeks gelinkt aan gebruik van de roerende goederen door de huurder of derden, vallen deze integraal ten laste van de huurder.
Voor aanvang van de huur is een voorschot verschuldigd van 120% van de totale voorziene prijs. De huur van korte duur is integraal betaalbaar bij het einde van de huur op de maatschappelijke zetel. Bij gebreke aan contante betaling, gebeurt betaling binnen de 8 dagen na factuurdatum. De huur voor lange duur (vanaf meer dan 1 maand) is maandelijks voorafgaandelijk betaalbaar. Bij niet-tijdige of niet- correcte betaling door de huurder die ondernemer is, is automatisch en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd à rato van 10% op de openstaande factuur, met een minimum van €250,00 euro, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen bij hogere werkelijk geleden schade, alsmede een verwijlsinterest van 10% vanaf factuurdatum tot de dag van de algehele betaling. Particulieren zijn verwijlsinteresten verschuldigd ten belope van de wettelijke interestvoet vanaf de tweede ingebrekestelling, alsmede een schadevergoeding als volgt: voor een openstaand saldo tot €150,00: €20,00; voor een openstaand saldo tussen €150,01 en €500,00: €30,00 +10% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf tussen €150,01 en €500,00; voor een openstaand saldo vanaf €500,01:€65,00 +5% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf boven €500,00 met een maximum van €2.000,00.

3. De waarborg

Voorafgaandelijk aan de huur, zal de huurder een waarborgsom verstrekken aan de verhuurder ten belope van 200 % van de totale huurprijs. Deze waarborgsom wordt na het beëindigen van de huur integraal aan de huurder teruggestort, behalve in geval van niet nakoming van de verplichtingen door de huurder uit deze overeenkomst, waaronder o.a. betalingsachterstand, niet tijdig of in goede staat terugbezorgen van de roerende goederen. LVS Rent behoudt zich het recht voor om de terugbetaling van de waarborgsom te compenseren met de bedragen en aankleven die de huurder verschuldigd is.

4. Schade en ongevallen

Het risico van de goederen gaat over op de huurder zodra deze het goed heeft opgehaald dan wel zodra het goed is geleverd en duurt voort tot op het ogenblik dat het goed opnieuw overhandigd is aan LVS Rent. In geval van ongeval, schade of defect, zal de huurder LVS Rent onmiddellijk inlichten. De huurder zal de beschadigde/ defecte goederen niet verder gebruiken en enkel herstellingen uitvoeren mits ons schriftelijk akkoord. Indien de huurder, bij beëindiging van de huur, de gehuurde goederen niet terugbezorgt aan LVS Rent, of bij inbreuken op art. 1.1 en 1.4 zal dit als diefstal worden gekwalificeerd. De huurder is aansprakelijk voor alle risico’s en schade, direct of indirect veroorzaakt door of aan de gehuurde goederen. De aansprakelijkheid van de huurder geldt, ongeacht de oorzaak van de schade of het risico, zijnde o.a. ongeval, verlies, vandalisme, oneigenlijk gebruik, diefstal van de gehuurde goederen en geldt ook voor alle schade veroorzaakt aan derden, zowel materieel als immaterieel. De huurder zal LVS Rent vrijwaren voor aanspraken door derden, ingevolge schade die veroorzaakt werd door de gehuurde goederen tijdens de huur ervan. De schadevergoeding waartoe de huurder t.a.v. LVS Rent gehouden zal zijn, bestaat uit de herstellingskosten van de materiële schade, vervangingskosten (nieuwwaarde) van de verdwenen, het verlies van of gestolen gehuurde goederen, gederfde huuropbrengsten vanaf schadegeval tot aan herstelling en/of vervanging, alsook alle schadelijke gevolgen die voortvloeien uit de beschadiging, het tenietgaan, of het verdwijnen van de gehuurde goederen. LVS Rent heeft een polis machinebreukregeling onderschreven bij een erkende verzekeringsmaatschappij. Deze verzekering dekt de materiële schade aan de gehuurde goederen ten gevolge van onvoorziene en plotse gebeurtenissen. De polisvoorwaarden en dekking zijn ter beschikking op de maatschappelijke zetel en website. De huurder verklaart op de hoogte te zijn van de dekkingen, de uitsluitingen, de vrijstelling, en de overige rechten en verplichtingen van de huurder en LVS Rent onder deze polis. Gelet op deze aansprakelijkheid van de huurder is het aangewezen om de machinebreukregeling mee te onderschrijven: de verzekering van LVS Rent werkt namelijk niet automatisch door.

LVS Rent kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover wordt bewezen dat zij een zware fout of zware nalatigheid heeft begaan of in geval van opzet. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het herstellen van directe, voorzienbare en rechtstreekse schade, die de huurder lijdt met uitsluiting van alle indirecte, immateriële schade en gevolgschade, waaronder vermogensschade, winstderving. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de bedragen voorzien in de door ons afgesloten verzekeringen.

5. Annulatie/ Ontbinding

In geval van annulatie van de huur door de huurder tijdens een lopende huurovereenkomst, zal de huurder een vergoeding verschuldigd zijn ten belope van de gehele voorziene huurperiode. De overeenkomst kan ten allen tijde worden ontbonden door de verhuurder in geval van: ernstige fout of tekortkoming in hoofde van de huurder, schending door de huurder van zijn contractuele verplichtingen, niet- nakoming van de betalingsverplichting door de huurder; faillissement, aanvraag gerechtelijk akkoord, vereffening of ontbinding van de rechtspersoon van de huurder. In geval van ontbinding van de huurovereenkomst, zal de huurder de gehuurde goederen onmiddellijk terugbezorgen aan LVS Rent zonder recht te hebben op enige vergoeding.

6. Klachten of geschillen

Elke klacht m.b.t. de verhuurde goederen, de verstrekte diensten en/of de facturatie dient onmiddellijk na vaststelling zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te worden gemeld. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

7. Privacy

LVS Rent verwerkt de identiteits- en contactgegevens die zij ontvangt van de huurder en die betrekking hebben op hemzelf, zijn aangestelden of werknemers of andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van de schriftelijke huurovereenkomst, het beheer van de huurders en de boekhouding. De rechtsgronden voor de verwerking zijn de uitvoering van de huurovereenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (bv. facturatie, verzekeringsbepalingen, …) en/of het gerechtvaardigd belang van LVS Rent. LVS Rent is de verwerkingsverantwoordelijke. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en zullen enkel worden doorgegeven aan derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij bezorgt aan LVS Rent. Hij verbindt er zich toe om de bepalingen van de AVG strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens overmaakt aan LVS Rent. De huurder bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar.